ஒரு நொடி எங்கு போகிறாய் என்று மறந்தால், மருநொடி எங்கேயும் போகலாம்.